Przedstawiony model budżetowania obejmuje jedynie cztery etapy sporządzania budżetu i jest przeznaczony...
     
STRONA GŁÓWNA
NASZE USŁUGI
BUDŻETOWANIE
KONTAKT
TEREN DZIAŁANIA


Model budżetowania

Przedstawiony model budżetowania obejmuje jedynie cztery etapy sporządzania budżetu i jest przeznaczony przede wszystkim do tworzenia rocznego budżetu wiodącego przedsiębiorstwa. Tak więc model ten w znacznej części można odnieść do problematyki sporządzania budżetów operacyjnych.

Kolejny etap sporządzania modelowego budżetu przedstawiono poniżej.
Etap pierwszy to określenie warunków zewnętrznych otoczenia, w którym działa biuro rachunkowe Katowice. W fazie tej musi nastąpić określenie strategicznych kierunków działania adekwatnych do aktualnej i oczekiwanej sytuacji rynkowej. W etapie tym następuje również określenie poziomu rozmiarów działalności oraz oszacowanie zasobów niezbędnych do jego realizacji.

Etap drugi to szczegółowa wewnętrzna alokacja zasobów opierająca się na założeniach przyjętych w etapie poprzednim. W ramach tego etapu muszą zostać ostatecznie rozwiązane wszystkie otwarte do tej pory kwestie nie mające znaczenia strategicznego. Końcowa alokacja odbywa się poprzez dokonanie wyboru pomiędzy różnymi , konkurencyjnymi sposobami wykorzystania ograniczonych zasobów przedsiębiorstwa.

Etap trzeci to oszacowanie rezultatów działań do realizacji których zostały w budżetach przydzielone zasoby. Istotne przy tym jest aby ocena ta dotyczyła nie tylko wielkości finansowych ale również innych wielkości istotnych z punktu widzenia realizacji strategii przedsiębiorstwa – kluczowych czynników sukcesu.

Ostatni etap budżetowania to podsumowanie budżetów dotyczących różnych obszarów działalności w jednolitej formie sprawozdań finansowych tj.: rachunku zysków i strat, bilansu majątkowego oraz rachunku przepływów pieniężnych.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Copyright © 2006 by Biuro Rachunkowe Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone